Gämi magnitlerini götermek

Gysga düşündiriş:

Bu önümiň diametri 78 mm, neodiý demiriniň güýçli magnit güýji bolan metal materialdan ýasalan, fiksatoryň aşaky sorulmasy 2,5T göteriji labyr üçin amatly 180 kg ýetip biler. Aslynda, görnüşi we magnit güýjüni sazlap bileris. , şonuň üçin 1.3-5T labyrdan gabat gelip biler.Hoşgeldiňiz...


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu önümiň diametri 78 mm, neodiminiň demiriniň güýçli magnit güýji bolan metal materialdan ýasalan, fiksatoryň aşaky sorulmasy 2,5T göteriji labyr üçin amatly 180 kg ýetip biler.

Aslynda, şekili we magnit güýjüni sazlap bileris, şonuň üçin 1,3-5T labyrdan gabat gelip biler.Gözlegiňize hoş geldiňiz, gowy hyzmat edip bileris

Bu önümler zawodymyzyň ajaýyp önümleri, magnit önümlerini öndürmäge ökde.Gurluşyň käbir maglumatlary bilen tanyşdyryp bilerin.

Bu önümleriň ýarym tegelek gurluşydygyny, merkeziň ortasynda bir çukurynyň bardygyny we merkeziň aşagynda sapakdan doly deşik bardygyny görüp bilersiňiz, dürli ýurt bolsa-da M10, M12, M14, M16 we ş.m. Dürli formatlar sapagyny ulanyň, olaryň üpjün edip biljek ähli görnüşlerini ulanyň, şonuň üçin biz oňa ýetmek isleýän ähli islegleriňizi alada goýmaň.

Magnitiň düýbünde gara ýelimli iki tegelegi görüp bilersiňiz, tekiz tekiz we süýşmeýär, şonuň üçin bu özümiziňki, önümlerimiziň hili gaty gowy we islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Zawod hökmünde önümleri bäsdeşlik bahasy bilen öndürip bileris, islän islegimiz, oňa ýetmek üçin elimizden gelenini edip bileris, iň esasysy önümleriň wagtynda iberilmegi, şonuň üçin bize diňe özüňiz ýaly bolsak-da, gözleg iberip bilersiňiz. salgy beriji.

Zawodymyza baryp görersiňiz we uzak wagtlap hyzmatdaşlygy gurup bileris diýip umyt edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň