Goýlan magnitler çaklama beton oturdylan joraply berkitme magnitleri

Gysga düşündiriş:

Önümiň beýanySX-CZ64, beton önümçiliginde oturdylan ýüplükli pyçaklary düzetmek üçin niýetlenendir.Güýç saklaýjy güýçde ýörite haýyşlar üçin amatly 120 kg bolup biler.Sapagyň diametri M8, M10, M12, M14, M18, M20 we ş.m. bolup biler. Içerki bölekleri düzetmek üçin SAIXIN magnit ulanyp, ma ...


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

SX-CZ64, beton önümçiliginde oturdylan ýüplükli pyçaklary düzetmek üçin niýetlenendir.Güýç saklaýjy güýçde ýörite haýyşlar üçin amatly 120 kg bolup biler.Sapagyň diametri M8, M10, M12, M14, M18, M20 we ş.m. bolup biler.
Içerki bölekleri düzetmek üçin SAIXIN magnitleri goşup, magnit bölekleri süýşmekden we süýşmekden goraýar.Önümlerimiz çydamly, tygşytly, ulanmak aňsat we täsirli.
Isleg boýunça ýörite ululyk we şekil bar!

Görkezme

SAIXIN® goýmak magnit hemişelik neodimiý magnitlerden ýasalýar, polat, rezin ýa-da neýlon bilen birleşip, beton önümçiliginiň içindäki bölegini düzetmek üçin islendik görnüşde diýen ýaly edilip bilner.

Ulanylyşy ýaly, platformadaky magnit üstü ýa-da polat ýapyklyk, başga bir tarapy oturdylan bölegi düzedýär, ýokary sorujy güýji sebäpli, oturdylan bölek takyk beton elementinde takyk bolup biler.

SAIXIN ® seriýaly magnit gorag ulgamy bilen magnit önümlerini goşuň, magnitiň daşky materialdan poslamagyndan netijeli gorap biler, aşgazanyň garşylygyny gowulaşdyryp biler, soňra bolsa magnitiň hyzmat ediş möhletini gowulaşdyryp biler.

Bejeriş we howpsuzlyk boýunça görkezmeler

(1) Goýulýan magnitiň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin, ýykylmaň we ony kakmak üçin gaty gurallary ulanmaň.

(2) degýän ýer arassa we tekiz bolmaly.

(3) Ulanylandan soň, goýlan magnitleri arassalaň.Iň köp işlemek we saklamak temperaturasy 80 below-dan pes bolmaly, töwereginde poslaýjy gurşaw ýok.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň