Magnit adapterini ýapmak çaklama beton adapteri

Gysga düşündiriş:

SAIXIN ýapyjy magnitlerimiz bilen bilelikde ulanylanda, ýokary güýç, oňat berklik, ýörite gyradaky diş dizaýny magnit çukury bilen ýakyn gatnaşygy güýçlendirip biler, daşarky güýjüň täsiri astynda hiç hili boşluk döredip bilmez, iň soňky beton diwar hilini döreder. ýetmek üçin ...


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SAIXIN ýapyk magnitlerimiz bilen bilelikde ulanylanda, ýokary güýç, oňat berklik, ýörite gyradaky diş dizaýny, magnit çukury bilen gatnaşygy ýakynlaşdyryp biler, güýçli birikdirmek, daşarky güýjüň täsiri astynda hiç hili boşluk döretmez, boşadyp, iň soňky beton diwar hilini döreder. optimal gazanmak üçin.

Bu seriýaly dapterler SX-600, SX-800, SX-1000, SX-1350 magnit gutusy bilen ulanyp bilerler, şeýle hem biz ýörite hyzmat berip bileris.

penjireden we gapydan ýasalan çöketlikleri, agaç örtükleri, süýümli beton diregleri we beýleki ýapyk elementleri çalt düzeltmek üçin ulanylýan SAINXIN adapterlerimiz.

Aslynda, şeýle ýönekeý ýaly görünse-de, beýikligi, uzynlygy, gurluşy, polat güýji we iň möhümi, ýapyş magnitine we forma görnüşine laýyk gelýär, şonuň üçin adapter inersenerler tarapyndan çekiler.Şonuň üçin zawodymyzda takmynan 8 adam bilen gözleg we barlag bölümi bar.Diňe adapter gözlegleri bilen çäklenmän, ýapyk magnitleri, magnit görnüşini, kauçuk we polatdan ýasalan syýahatlary, magnitleri goýuň, öňünden beton üçin esbaplary goşuň.

Mundan başga-da, ýokary hilli polatdan peýdalanarys, zawodymyzda lazer kesiji maşyn bar, çyzgy dizaýnyna görä, işçilerimiz polat plastinkany kesýän maşyny ulanarlar we ýapyş magnitlerine gabat gelerler we aňlatmak üçin nusgalary taýýarlaýarys. siziň üçin, islegiňize ýetýändigini ýa-da ýokdugyny barlap bilersiňiz.

Şeýlelik bilen siz biziň müşderimiz bolup bilersiňiz, önümleriň hiline ýa-da gowşurylyş wagtyna garamazdan, size hyzmat etmek üçin elimizden gelenini ederis, zawodymyzyň oňa ýetip biljekdigini kepillendirip bileris.Islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris we soragyňyza çalt jogap beriler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň